Revue
Nouvelle parution
Analele Universitatii

Analele Universitatii "Dunarea de Jos" Din Galati, XXIV, III, nR. 1 (3), 2010 : "Lexic comun / Lexic specializat"

Publié le par Matthieu Vernet (Source : DOINA BEJAN)

 

ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FASCICULA xxiv

ANUL III, nR. 1 (3), 2010


lexic comun / lexic specializat

General Lexicon / Specialized Lexicon

Lexique commun / Lexique spécialisé


EDITURA EUROPLUS

2010


Facultatea de Litere, Universitatea« Dunărea de Jos » din Galaţi

Analele Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, Fascicula XXIV

Lexic comun / Lexic specializat (LC / LS)

REDACTOR-ŞEF

Doina Marta BEJAN, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC:

Marius SALA (Academia Română), Grigore BRÂNCUŞ (Academia Română), Angela BIDU-VRĂNCEANU (Universitatea din Bucureşti), Gheorghe CHIVU (Academia Română), Alexandra CUNIŢĂ (Universitatea din Bucureşti), Stelian DUMISTRĂCEL (Universitatea „Al.I.Cuza“, Iaşi), Ana GUŢU (ULIM, Republica Moldova), Denis LEGROS (Université Paris VIII, Franţa), Elena PRUS (ULIM, Republica Moldova), Lucia WALD (Universitatea din Bucureşti), Rudolf WINDISCH (Universitatea din Rostock, Germania)

COLEGIUL REDACŢIONAL:

Mihaela CÎRNU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Gabriela DIMA (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Maria EGRI (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Virginia LUCATELLI (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Floriana POPESCU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Daniela ŢUCHEL (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Angelica VÂLCU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi)

Oana Magdalena CENAC (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) – Book reviews editor

Anca GÂŢĂ (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) – Administrator de site web designer

EDITORUL SERIEI LC / LS: Doina Marta BEJAN

REDACTORI RESPONSABILI AI NUMĂRULUI CURENT:

Doina Marta BEJAN, Oana Magdalena CENAC, Mihaela CÎRNU

Seria LC / LS este accesibilă celor interesaţi prin schimb interbibliotecar asigurat de Biblioteca Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, la adresa de mai jos:

CENTRUL EDITORIAL : « Centrul de cercetare în teoria şi practica discursului » din Universitatea« Dunărea de Jos » din Galaţi, str. Domnească, nr.47, Galaţi, Cod poştal 80000, România

Telefon: +40-236-460476

Fax: +40-236-460476

TEHNOREDACTARE ŞI TIPĂRIRE : Editura EUROPLUS

e-mail: office@europlusgalati.ro

ISSN 1844-9476

CUPRINS/ CONTENTS / SOMMAIRE

TERMINOLOGIE / TERMINOLOGY/ TERMINOLOGIE............................................ 17

Laurenţiu BĂLĂ......................................................................................................................... 19

„Sfânta” înjurătură sau mic inventar de termeni religioşi la îndemâna românilor nervoşi

HOLY Swearing or Small Inventory of Religious Terms of Reach Angry Romanians

« Le sacré»  juron   ou petit inventaire de termes religieux à l'usage des Roumains furieux

Valeriu BĂLTEANU............................................................................................................... 25

Terminologia divinaţiei populare româneşti: actanţii

The Terminology of Romanian Folk Divination : The Actants

Terminologie de la divination populaire roumaine: les actants

Gheorghe Chivu..................................................................................................................... 29

Alegerile lui Ippocrat. Consideraţii asupra vocabularului unui vechi text medical

The choices of Hypocrates. Considerations on a Mediaeval Medical Text

Les choix de Hypocrate. Considérations sur le vocabulaire de la traduction d'un texte médical ancien

Alexandra CUNIŢĂ…………………………………………………………………… 35

Dimensiunea culturală a termenilor

The Cultural Dimension of Terms

La dimension culturelle des termes

Felicia DUMAS........................................................................................................................... 46

Quelques termes orthodoxes en roumain et leurs «possibles» équivalents français

Orthodox Terms in Romanian and their “Possible” French Equivalents

Termeni creştin-ortodocşi românesti şi ”posibilele“ lor echivalenţe în limba franceză

Stelian DUMISTRĂCEL, Doina HREAPCĂ……………………………………….. 51

Împrumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionale

BURSĂ (Stock Exchange), a Romanian Neologic Loan Viewed in the Perspective of Functional Languages

L'emprunt néologique roumain bursă dans la perspective des langues fonctionnelles

Cristinel MUNTEANU .......................................................................................................... 66

Problema Terminologiei în concepţia lingvistică a lui Eugenio Coşeriu

The Issue of Terminology in Eugenio Coseriu's Linguistic Theory

Le sujet de la Terminologie dans la conception linguistique de Eugenio Coseriu

Elena MUSEANU..................................................................................................................... 77

Definiţii alternative ale termenilor economici

Alternative Definitions of Economic Terms

Définitions alternatives des termes économiques

Mădălina STRECHIE .............................................................................................................. 85

Termeni din repertoriul lingvistic al rudeniei la romani

Terms from the Romans' Kinship Linguistic Repertory

Termes du répertoire linguistique de la parenté chez les Romains

Alice TOMA............................................................................................................................... 89

Terminologia ca vector al culturii matematice la graniţa dintre milenii

Terminology and the Mathematical Culture at the End of the 20th Century

La terminologie et la culture mathématique à la fin du XX- ème siècle

Ana-Maria TRANTESCU......................................................................................................... 103

Probleme terminologice în definirea unităţilor frazeologice în română şi engleză. O perspectivă contrastivă

Terminological Difficulties of Phraseological Units in Romanian and English. A Contrastive Perspective

Problèmes de terminologie dans la définition des unités phraséologiques en roumain et en anglais. Une perspective contrastive

SEMANTICA/ SÉMANTIQUE/SEMANTICS........................................................................... 115

Liliana AGACHE.............................................................................................................................. 117

Fenomene sonore specifice omului în analiza contrastivă

Terms Denoting Human Sounds in a Contrastive Analysis

Phénomènes sonores spécifiques à l' homme: une analyse contrastive

Ionel APOSTOLATU.............................................................................................................................121

Consideraţii privind hipercorectitudinea lexicală

On Lexical Hypercorrectness

Considérations sur l' hypercorrectitude lexicale

Ana-Maria BOTNARU ............................................................................................................... 131

Poveşti despre cuvinte: LUNCĂ

The Story of a Word : LUNCĂ (“river meadow; everglade; holm”)

L' histoire d' un mot: LUNCĂ

Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI ......................................................................................... 134

The Degree of Semantic Independence of Elements in Idiomatic and Non-Idiomatic Compounds

Gradul de independenţă semantică a elementelor în compusele idiomatice şi în cele neidiomatice

Le degré d'indépendance sémantique des éléments dans les composés idiomatiques et non-idiomatiques

Oana Magdalena CENAC…………………………………………………………….................. 137

Metaphor Translation in Electronics Terminology

Traducerea metaforei în terminologia electronică

La traduction de la métaphore dans la terminologie électronique

Ileana CHERSAN...................................................................................................................... 143

On the English Law Enforcement Vocabulary – Acknowledgement and Argumentation

Vocabularul poliţienesc din limba engleză: recunoaştere şi argumentare

Le vocabulaire anglais spécifique à la police: identification et argumentation

Roxana CIOLĂNEANU............................................................................................................ 149

Hiponimia ca modalitate de organizare şi descriere definiţională în limbajul de marketing

Hyponymy as a Means of Organisation and Definitional Description in the Language of Marketing

L'hyponymie: moyen d'organisation et de description définitionnelle dans le langage du marketing

Valentina CIUMACENCO........................................................................................................ 154

The Semantic and Syntactic Development of the Quasi-Modal Have to in English

Verbul semimodal Have to în limba engleză: valori semantice şi sintactice

Le verbe quasi-modal Have to en anglais: valeurs sémantiques et syntaxiques

Gabriela DUDA ……………………………………………………………………….. 161

Semantica dezastrului

The Semantics of Disaster

La sémantique du désastre

Virginia LUCATELLI.................................................................................................................. 176

Le vocabulaire de la cause

The Vocabulary of the Cause

Vocabularul cauzei

Sanda MARCOCI.............................................................................................................. 185

La métonymie des couleurs dans le discours publicitaire

The Metonymy of Colours in the Advertising Discourse

Metonimia culorilor în discursul publicitar

Mariana NEAGU……………………………………………………………………….. 190

‘What's in a Name?' Senses of the Term ‘Construction' in Linguistic Studies

‘What's in a Name?'Sensurile termenului CONSTRUCŢIE în diverse orientări lingvistice

‘What's in a Name?' Une approche linguistique du sens du mot CONSTRUCTION

ETIMOLOGIE, FORMAREA CUVINTELOR, FRAZEOLOGIE/...................................... 195

ETYMOLOGY, WORD BUILDING, PHRASEOLOGY/ÉTYMOLOGIE, FORMATION DES MOTS, PHRASÉOLOGIE

Mihaela CÎRNU.................................................................................................................... 197Übersetzung deutscher Nominalkomposita aus der Fachsprache der TechnikLa traduction des noms composés allemands du langage technique de spécialitéTraducerea substantivelor compuse germane din limbajul tehnic de specialitate

Cristian MOROIANU………………………………………………………………….. ……. 202

Consideraţii etimologice la numele de culori. Alb şi negru

Etymological Notes on the Names of Colours. Black and White

Considérations étymologiques concernant les noms de couleurs. Blanc et noir

Ina PAPCOVA…………………………………………………………………………............. 212

Modélisation structurale et sémantique des unités phraséologiques en contexte

Crearea de modele strucurale şi semantice ale unităţilor frazeologice în context

Analysis of the function of the different types of phraseological units (collocations, expressions, idioms) in literary texts

Casia ZAHARIA ………………………………………………………………………………. 219

Valenz und logische Wortzusammenhänge in Komposita

Concatination and Logical Connectors in Compound Words

Valences et liens logiques dans les mots composés

LEXIC ŞI CULTURĂ/VOCABULARY AND CULTURE/ LEXIQUE ET CULTURE...... 223

Simona ANTOFI……………………………………………………………………….............. 225

Paratopie, enunţare şi personaje în piesa Lailei Ripoll, FIERE

Paratopy - Enunciation and Characters in Laila Ripoll's Play ATRA BILIS

Paratopie - enonciation et personnages dans la piece de Laila Ripoll FIEL

Elena FUIOREA……………………………………………………………………………….. 231

Military Speech Acts and Speech Act Verbs

Acte de vorbire din domeniul militar şi verbele prin care se realizează

Actes de langage dans le domaine militaire et leurs verbes performatifs

Ludmila HOMETKOVSKI ....................................................................................................... 236

Triada conţinut / formă / calitate în traducerea textului juridic comunitar

The Tryad Contents/ Form/ Translation of the European Community Legal Texts

La triade contenu/forme/qualité dans la traduction des textes juridiques communautaires

Petru IAMANDI ………………………………………………………………………………. 243

On Character Naming

Cum aleg scriitorii numele personajelor

Comment l'écrivain choisit –t-il le nom de ses personnages ?

Fulbert Loukou KOFFI…………………………………………………………………. ...... 249

Analyse stylistique du lexique populaire dans Les Quatrains du dégoût de Bottey Zadi Zaourou

Analiza stilistica a lexicului popular in Les Quatrains du dégoût de Bottey Zadi Zaourou

Stylistic Analysis of the Popular Vocabulary in Les Quatrains Du Dégoût by Bottey Zadi Zaourou

Nicoleta NEŞU………………………………………………………………………….. ...... 258

Probleme de terminologie în actul traducerii

Problems of Terminology in the Act of Translation

Problèmes de terminologie dans l'acte de la traduction

Iuliana POP………………………………………………. …………………………….......... 266

Le vert – symbole de l'écologie. Application au  langage médiatique roumain contemporain

Green - "The Colour of Ecology". Application in Contemporary Romanian Media Language

Verdele – simbolul ecologiei. aplicaţie pe limbajul mediatic românesc contemporan

Floriana POPESCU………………………………………. ………………………………..... 271

O analiză privind macrostructura leximatelor româneşti

An Analysis of the Romanian Leximat Macrostructure

Une analyse concernant la macrostructure des matériaux lexicographiques roumains

Sandrine Siméon………………………………………………………………………...... 275

Allotopie. Vers une problématisation de l'espace scénique filmé

Allotopia sau despre problematizarea spaţiului scenic filmat

Allotopia – the problematisation of the filmed stage space

Daniela ŢUCHEL....................................................................................................................... 279

Trends in Interpreting Reification

Tendinţe în interpretarea reificarii

Tendances dans l'interprétation de la réification

DIDACTICA/ DIDACTICS/ DIDACTIQUE....................................................................... 285

Yolanda-Mirela CATELLY....................................................................................................... 287

Cultural Contextualization in Teaching Lexis – Pedagogical Options

Contextualizare culturală în predarea vocabularului – opţiuni pedagogice

Contextualisation culturelle dans l'enseignement du vocabulaire – options pédagogiques

Ana MUNTEANU……………………………………………………………………….......... 290

The Lexicon: A Symphony, not a Note

Lexiconul: o simfonie, nu o notă

Le Lexicon : une symphonie, pas une note

Anca Marina Rădulescu, Oana BADEA ........................................................................ 294

Some Ideas about Teaching Writing as a Process

Sugestii asupra predării exprimării scrise

Suggestions sur l'enseignement de l'expression écrite

RECENZII /BOOK REVIEWS/ COMPTES-RENDUS DE LECTURE............................. 297

Doina Marta BEJAN .................................................................................................................. 299

MARIUS SALA, Cuvintele – mesageri ai istoriei,

Editura Meronia, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-7839-59-6, 261 p.

Doina Marta BEJAN ................................................................................................................. 301

ANGELA BIDU-VRĂNCEANU (coordonator), Terminologie şi terminologii,

Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010, 295 p. ISBN 978-973-737-788-3

Felicia DUMAS …………………………………………………………………………......... 303

Atelier de traduction nos 11, 2009 et 12, 2009

Cristinel MUNTEANU ............................................................................................................ 305

ALICE TOMA, Lingvistică şi matematică,

Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006, reeditare 2008, 518 p.

Angelica VÂLCU…………………………………………………………………………..... 313

MARIE TREPS, Les mots migrateurs. Les tribulations du français en Europe,

Editions du Seuil, février 2009, ISBN 978-2-02-086258-5, 373 p.

ABSTRACTS........................................................................................................................... 315